Zakres świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach


W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w:

  • regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie gminy Ożarowice,
  • umowach z poszczególnymi dostawcami usług kanalizacyjnych,
  •  przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach 
    w sprawie sposobu  realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Zakład zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń   wodno - kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody   i odprowadzania ścieków. W celu bezpiecznego wykonywania zadań w czasie całodobowej  gotowości obsługi sieci kanalizacyjnej wyznaczane są zespoły minimum 3 osobowe z wykorzystaniem samochodu asenizacyjnego i dostawczego. W celu poprawy jakości obsługi klienta utworzono dwa stanowiska ds. sprzedaży. Doradztwem i pomocą fachową służą pracownicy działu technicznego w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych.

Poza zakresem objętym ustawą, Zakład prowadzi także działalność w zakresie:

  •   unieszkodliwiania odpadów,
  •  wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych obejmujących budowę: lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów  pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej.
  • zarządzanie biurowcem MŚP w Pyrzowicach -wynajem pomieszczeń w biurowcu.
  •   prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
119KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwałą Rady Gminy nr X/96/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku został uchwalony statut Zakładu Gospodarki Komunalnej ,który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

22‑10‑2017 17:41:05

RADA GMINY OŻAROWICE


Ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

 

Załącznik

do uchwały Nr X/ 96 /2003 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 listopada 2003r

STATUT
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W OŻAROWICACH

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach zwany w dalszym ciągu niniejszego Statutu ,,Zakładem" jest zakładem budżetowym, utworzonym i działającym na podstawie :

1.1 Uchwały Nr X/ /2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

1.2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami

1,3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zmianami

1.4. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zmianami)

1.5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 61, poz. 708, z późn. zmianami)

2. Siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej i terenem jego działania jest Gmina Ożarowice.

3. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

 

Rozdział II.
Przedmiot i zakres działania Zakładu.

 

1. Celem i zadaniem Zakładu jest zarządzanie, używanie, korzystanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej i bieżącej obsługi dotyczącej :

1.1. działalności usługowej w zakresie rozprowadzania wody PKD E.41.00.13

1.2 wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych obejmujących budowę : lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej PKD F.45.21.D ,

1.3. wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych PKD F.45.33,13 ,

1.4 unieszkodliwiania odpadów PKD 0.90,00.13,

1.5 odprowadzania ścieków PKD 0.90.00.13,

1.6. wykonywania remontów nieruchomości będących mieniem Gminy,

1.7. utrzymania czystości na terenie nieruchomości będących mieniem Gminy,

1.8. utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na terenach dróg gminnych, placach i obiektach publicznych stanowiących mienie gminy.

2. Zadania określone w Rozdziale II ust. 1 niniejszego Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej realizuje siłami własnymi bądź w drodze korzystania z usług podwykonawców.

3. Zakład może realizować zadania inwestycyjne gminy. Roboty zlecone przez Gminę Ożarowice na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r.Nr. 72, poz. 664 z późn. zm.), Zakład realizował będzie siłami własnymi.

 

 

 

Rozdział III

Organizacja Zakładu

 

 

1. Zakładem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

2. Dyrektor działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.

3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Wójta Gminy.

4. Dyrektor zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

5. Dyrektor zarządza i kieruje zakładem przy pomocy Głównej Księgowej i Kierowników komórek organizacyjnych.

6. Dyrektor Zakładu ustala w drodze zarządzenia "Regulamin Organizacyjny Zakładu" wraz z załączoną do niego "Strukturą Organizacyjna Zakładu".

7. Pracowników Zakładu zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Zakładu,

8. Pracownicy Zakładu otrzymują wynagrodzenie na warunkach przewidzianych w regulaminie wynagradzania Zakładu Gospodarki Komunalnej, opracowanym na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 61, poz. 708, z późn. zm.), uchwal Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dotyczących ustalania najniższego wynagrodzenia i wartości punktu.

 

 

 

Rozdział IV

Zasady Gospodarki Finansowej

1. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczeń z budżetem.

2. Przychodami Zakładu są przychody z tytułu sprzedaży usług i innych produktów oraz przychody z tytułu dotacji.

3. Wydatkami Zakładu są jego koszty i inne wydatki nie będące kosztami.

4. Budżet zakładu wchodzi w skład budżetu Gminy.

5. Zakład posiada własny rachunek bankowy.

6. Kontrolę finansową nad zakładem sprawuje Wójt.

7. Zakład stosuje zasady gospodarki finansowej, określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000r w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333).

8. Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy dotacje przedmiotową a także celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

 

 

Rozdział V

Majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej
 

 

Majątek będący w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej jest własnością Gminy Ożarowic

 

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

1. Likwidacja i reorganizacja zakładu Gospodarki Komunalnej następuje na mocy Uchwały Rady Gminy.

2. "Regulamin Organizacyjny Zakładu" wymaga zatwierdzenia przez Wójta Gminy Ożarowice.

3.

 

Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w treści "Regulaminu Organizacyjnego Zakładu".

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Piernikarz

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana do statutu

06‑11‑2017 19:41:47

Zmiany do statutu 28 grudnia 2007

RADA GMINY OŻAROWICE

ul. Dworcowa 15

42-625 Ożarowice

 

Uchwala Nr XII/14712007

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr X/96/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

 

Rada Gminy Ożarowice

Uchwala

 

§1

 

1. W rozdziale I statutu ustalić nową treść ppkt. 1.3 w następującym brzmieniu: "Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)".W

2. rozdziale I ustalić nową treść ppkt. 1.5 w następującym brzmieniu: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1222 ze zm.)

 

§2

W rozdziale II w pkt. 1 statutu dodać ppkt. 1.9. o następującej treści: " Zarządzanie nieruchomościami Gminy".

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

JÓZEF PIERNIKARZ

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Krystyna Sidor , w dniu:  22‑10‑2017 17:40:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl
, w dniu:  22‑10‑2017 17:40:43
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2019 12:39:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie