Zawiadomienie o planowanej kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ożarowice


URZĄD GMINY W OŻAROWICACH
ORAZ  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWICACH 

 

ZAWIADAMIAJĄ

 O PLANOWANEJ KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKÓW WŁŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  W ZAKRESIE GOSPODARKI 
WODNO-ŚCIEKOWEJ  NA TERENIE GMINY OŻAROWICE
OD DNIA 24.04.2019
r.

CELEM KONTROLI JEST:

  •  Weryfikacja wykonanych przyłączy do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
  •  Stwierdzenie umownego  lub bez umownego korzystania z ww. przyłączy, 
  • Sprawdzenie odprowadzania wód opadowych z terenu posesji,
  • Sprawdzenie gospodarki ściekowej w nieruchomościach  nieprzyłączonych do kanalizacji sanitarnej w tym dowodów uiszczania opłat  za opróżnianie zbiorników bezodpływowych - szamb,
  • Ocena stanu technicznego zbiornika bezodpływowego (szamba), w tym jego szczelności.

                                   POUCZENIE  

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2018 r. poz. 1454).

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone
w przepisach odrębnych. Wyposażenie nieruchomości w zbiornik na nieczystości ciekłe nie zwalnia  z obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej.

Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje Wójt Gminy, który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r., o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.). Ponadto osoby, które nie wykonują tego obowiązku, podlegają karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 poz.1152) zabrania się wprowadzania  ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych a także wprowadzanie tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.      
Zgodnie z art. 28 ust. 4a przywołanej wyżej ustawy kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000zł.

                                

                                            Wójt Gminy Ożarowice                                                             

 /-/ Grzegorz Czapla            

 

                                                                                                           Dyrektor ZGK w Ożarowicach                                                                                                                                                                                                                                   /-/ Jarosław Pustkowski

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
540KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Krystyna Sidor , w dniu:  16‑04‑2019 13:36:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krystyna Sidor
email: k.sidor@zgko.com.pl tel.:admin fax: 284 00 77 wew. 204
, w dniu:  16‑04‑2019 13:36:53
Data ostatniej aktualizacji:
16‑04‑2019 13:52:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie